Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 2 2
Aalscholver1 4 5
Grote Zilverreiger2 1 3
Blauwe Reiger10 13 16 39
Ooievaar 2 2 4
Knobbelzwaan20 15 12 47
Grauwe Gans40 75 115
Canadese Gans 7 7
Nijlgans 2 2
Casarca 20 20
Bergeend 4 4
Krakeend2 2
Wintertaling5 5
Wilde Eend13 9 19 41
Soepeend2 2
Slobeend7 7
Kuifeend7 4 11
Bruine Kiekendief1 2 1 4
Buizerd1 5 6
Boomvalk1 1
Meerkoet30 63 12 105
Scholekster10 31 8 49
Kluut2 22 24
Bontbekplevier 1 1
Kievit122 120 137 379
Grutto39 15 38 92
Tureluur17 24 2 43
Kokmeeuw30 40 50 120
Stormmeeuw 8 8
Kleine Mantelmeeuw6 16 22
Zilvermeeuw 9 9
Visdief1 10 11
Holenduif5 123 6 134
Houtduif8 8 15 31
Turkse Tortel 10 1 11
Oeverzwaluw3 3
Boerenzwaluw25 8 13 46
Huiszwaluw12 20 52 84
Graspieper10 8 5 23
Gele Kwikstaart 2 2
Witte Kwikstaart21 9 4 34
Merel1 3 2 6
Rietzanger3 3
Kleine Karekiet1 2 3
Tjiftjaf1 1
Ekster4 2 6
Kauw 350 350
Zwarte Kraai1 6 38 45
Spreeuw200 148 136 484
Huismus19 40 44 103
Vink 1 1
Putter2 2 4
Kneu 4 4
Rietgors6 7 3 16
Aantal soorten40422754
Aantal exemplaren6919079862584