Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut1 9 2 12
Aalscholver 3 40 43
Grote Zilverreiger 3 3 6
Blauwe Reiger1 5 4 10
Ooievaar2 2
Knobbelzwaan4 28 202 234
Kolgans 731 731
Grauwe Gans106 52 47 205
Canadese Gans2 19 29 50
Soep-/Boerengans 1 2 3
Brandgans 12972 12972
Nijlgans 4 4
Bergeend2 34 3 39
Smient 575 90 665
Krakeend 43 8 51
Wintertaling 2 2
Wilde Eend6 46 31 83
Zomertaling 1 1
Slobeend 14 2 16
Kuifeend 30 30
Buizerd5 8 11 24
Torenvalk 2 5 7
Waterhoen 3 3 6
Meerkoet36 119 118 273
Scholekster4 57 14 75
Kluut 2 2
Kievit11 94 45 150
Grutto23 735 163 921
Wulp 60 60
Tureluur10 31 5 46
Zwartkopmeeuw 12 12
Kokmeeuw96 1610 1535 3241
Stormmeeuw11 6 169 186
Kleine Mantelmeeuw2 2
Holenduif2 14 16
Houtduif7 27 19 53
Turkse Tortel 1 1 2
Veldleeuwerik 4 4
Graspieper2 2 5 9
Witte Kwikstaart8 7 15
Winterkoning 2 1 3
Heggenmus 1 1
Merel 1 1
Tjiftjaf 2 2
Koolmees1 4 5
Gaai 1 1
Ekster3 6 2 11
Kauw 2 2
Zwarte Kraai21 1 40 62
Spreeuw80 1051 187 1318
Huismus1 10 11
Vink 2 1 3
Rietgors1 1
Aantal soorten27384353
Aantal exemplaren44818396284021684