Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 2 2 4
Aalscholver 3 3
Blauwe Reiger 2 1 3
Ooievaar2 2
Knobbelzwaan6 13 222 241
Grauwe Gans27 78 16 121
Canadese Gans 30 30
Brandgans14 7300 140 7454
Nijlgans2 2 5 9
Bergeend 2 2
Smient 18 8 26
Krakeend2 35 6 43
Wintertaling27 4 4 35
Wilde Eend42 38 48 128
Pijlstaart 2 2
Slobeend 18 6 24
Kuifeend 22 8 30
Blauwe Kiekendief2 2
Buizerd2 5 4 11
Torenvalk1 1 2
Waterhoen1 3 4
Meerkoet56 192 63 311
Scholekster14 16 14 44
Kluut 4 4
Goudplevier 1 1
Kievit56 221 49 326
Kemphaan 2 2
Watersnip 1 2 3
Grutto68 703 159 930
Tureluur38 8 46
Kokmeeuw8 322 20 350
Stormmeeuw 17 13 30
Kleine Mantelmeeuw 2 3 5
Zilvermeeuw 3 3
Holenduif 2 1 3
Houtduif12 9 21
Turkse Tortel 1 2 3
Veldleeuwerik 2 2
Boerenzwaluw1 2 3
Graspieper48 1 10 59
Gele Kwikstaart 1 1
Witte Kwikstaart4 8 1 13
Merel 1 1
Koolmees 1 1
Ekster3 1 3 7
Kauw 2 6 8
Zwarte Kraai4 9 65 78
Spreeuw22 70 154 246
Huismus3 8 11
Vink 1 1
Rietgors2 2
Aantal soorten27354251
Aantal exemplaren4679117110710691