Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Aalscholver2 1 1 4
Blauwe Reiger3 9 2 14
Knobbelzwaan6 3 10 19
Grauwe Gans14 22 36
Canadese Gans2 21 102 125
Brandgans5 1 6
Nijlgans 6 4 10
Bergeend1 6 7
Krakeend2 52 2 56
Wintertaling3 3
Wilde Eend13 72 29 114
Slobeend2 2
Kuifeend 12 4 16
Bruine Kiekendief1 3 4
Buizerd3 1 5 9
Fazant 2 2
Waterhoen 2 2
Meerkoet17 11 19 47
Scholekster5 19 15 39
Kluut 21 21
Kievit12 298 91 401
Grutto32 215 20 267
Tureluur27 24 3 54
Kokmeeuw34 57 7 98
Kleine Mantelmeeuw9 13 1 23
Holenduif2 2 6 10
Houtduif5 12 5 22
Turkse Tortel 16 3 19
Steenuil 1 1
Veldleeuwerik 3 3
Boerenzwaluw12 26 137 175
Huiszwaluw 11 10 21
Graspieper3 6 2 11
Gele Kwikstaart 1 1
Witte Kwikstaart2 7 3 12
Winterkoning 1 1
Heggenmus1 1
Merel1 1 6 8
Rietzanger 2 2
Bosrietzanger 2 2
Koolmees 3 3
Ekster1 1 3 5
Kauw33 32 65
Zwarte Kraai8 7 86 101
Spreeuw141 426 300 867
Huismus 29 50 79
Ringmus17 17
Vink 1 3 4
Putter8 15 23
Kneu 2 2
Rietgors 5 1 6
Aantal soorten33423551
Aantal exemplaren42714439702840