Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Aalscholver 3 10 13
Grote Zilverreiger7 37 14 58
Blauwe Reiger7 14 8 29
Knobbelzwaan13 152 209 374
Kolgans4 867 6300 7171
Grauwe Gans21 1695 735 2451
Canadese Gans1 12 12 25
Brandgans 5150 4800 9950
Nijlgans5 7 25 37
Bergeend2 2
Smient24 2 212 238
Krakeend6 1 7
Wintertaling 4 4
Wilde Eend31 88 37 156
Pijlstaart2 2
Slobeend 1 1
Tafeleend6 6
Buizerd2 11 3 16
Torenvalk2 1 3
Waterhoen4 4 8
Meerkoet11 12 127 150
Kievit 114 10 124
Kokmeeuw59 55 93 207
Stormmeeuw 48 75 123
Kleine Mantelmeeuw3 3
Zilvermeeuw2 1 3
Holenduif 49 33 82
Houtduif2 5 7
Turkse Tortel 100 100
Graspieper19 19
Merel 6 6
Ekster8 8 16
Kauw 3 5 8
Zwarte Kraai8 12 18 38
Spreeuw81 219 275 575
Huismus1 43 10 54
Vink1 1
Aantal soorten27292337
Aantal exemplaren33287181301722067