Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 8 8
Aalscholver 1 1
Blauwe Reiger3 6 1 10
Knobbelzwaan18 32 103 153
Grauwe Gans67 139 2 208
Canadese Gans2 8 15 25
Brandgans91 7116 7207
Nijlgans4 4 2 10
Bergeend6 29 35
Smient1 50 51
Krakeend14 26 2 42
Wintertaling8 2 10
Wilde Eend34 79 39 152
Pijlstaart1 1
Zomertaling 4 4
Slobeend1 4 5
Kuifeend 18 18
Bruine Kiekendief1 2 3
Buizerd1 1 2 4
Torenvalk1 1 2
Waterhoen 4 1 5
Meerkoet77 160 27 264
Scholekster11 28 9 48
Kluut 5 5
Kievit42 260 43 345
Grutto66 263 65 394
Tureluur42 25 3 70
Kokmeeuw511 1800 52 2363
Stormmeeuw 8 8
Kleine Mantelmeeuw6 4 5 15
Holenduif8 4 1 13
Houtduif17 8 25
Turkse Tortel 10 10
Veldleeuwerik 4 4
Boerenzwaluw 4 4
Graspieper18 12 4 34
Witte Kwikstaart2 10 12
Merel 1 1
Staartmees 2 2
Koolmees 2 2
Ekster2 2 4
Kauw4 4 8
Zwarte Kraai5 42 57 104
Spreeuw192 40 44 276
Huismus 39 39
Vink 2 2
Rietgors2 2
Aantal soorten32392647
Aantal exemplaren12581025249812008