Dagresultaten Eempolder


Deelgebied:
Datum:
Taxonomische volgordeSoort Meent Noord Zuid Totaal
Fuut 6 6
Aalscholver1 2 3
Grote Zilverreiger 1 1
Blauwe Reiger2 2 4 8
Ooievaar 2 2
Knobbelzwaan5 6 5 16
Grauwe Gans65 2 67
Canadese Gans 3 6 9
Brandgans10 10
Bergeend2 2
Krakeend6 2 8
Wilde Eend2 49 15 66
Slobeend 1 1
Kuifeend2 2 4
Bruine Kiekendief1 2 3
Buizerd1 1 3 5
Meerkoet10 25 9 44
Scholekster3 6 10 19
Kievit1 23 197 221
Grutto12 5 2 19
Regenwulp 1 1
Tureluur3 5 11 19
Witgat 1 1
Kokmeeuw29 2 3 34
Holenduif 16 16
Houtduif10 13 23
Veldleeuwerik 1 5 6
Boerenzwaluw9 15 17 41
Huiszwaluw2 1 3
Graspieper17 3 1 21
Gele Kwikstaart 2 2
Witte Kwikstaart6 19 1 26
Winterkoning 2 2
Roodborsttapuit1 1
Snor1 1
Rietzanger2 1 2 5
Bosrietzanger2 2
Kleine Karekiet2 5 7
Zwartkop 1 1
Tjiftjaf 3 3
Ekster6 2 8
Kauw2 2
Zwarte Kraai4 5 54 63
Spreeuw180 107 203 490
Huismus60 8 27 95
Ringmus 1 1
Vink 1 5 6
Kneu3 3
Rietgors6 4 10
Aantal soorten34313149
Aantal exemplaren4683236161407